Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu, a także profili Administratora w mediach społecznościowych. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

Definicje:

 • Administrator – Spółka 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 18, KRS: 0000709851, NIP: 5342570192, adres e-mail: biuro@4home.waw.pl , tel. 666 366 946 ;
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość;
 • Pliki cookie – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 • Serwis – strona internetowa pod adresem https://montazklimatyzacji.waw.pl ;
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe Administratora lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

 

 • 1

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia.
 2. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
 • na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
 1. zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do funkcjonowania Serwisu, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 2. możliwość wydawania opinii o usłudze oferowanej przez Administratora;
 3. kontaktu telefonicznego i mailowego;
 4. kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 5. kierowania reklamy w Serwisie;
 • z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 1. zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie;
 3. dostarczania treści cyfrowych;
 4. kontaktu telefonicznego i mailowego;
 5. przesyłania oferty usług Administratora;
 6. rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
 1. zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa;
 2. rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 3. wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 1. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 2. tworzenia baz danych;
 3. obsługi kont Administratora w portalu Instagram, TikTok, Facebook i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami w ramach tych portali społecznościowych;
 4. kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 5. kierowania reklamy na stronie internetowej;
 6. prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 7. ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 8. statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie.

 

 • 2

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych Użytkownika są:
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland;
 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, D02 T380, County Dublin, Ireland;
 • Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, County Dublin, Ireland;
 • Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA;
 • Pinterest Inc., 651 Brannan Street San Francisco, CA 94107-1532.
 1. Współadministrowanie wynika z wykorzystywania przez Administratora platform społecznościowych. W ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki kierujące do portali społecznościowych.
 2. Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator może udostępniać dane osobowe, w szczególności dostawcom systemów i obsługi informatycznej, księgowemu, bankom i operatorom płatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym obowiązek przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.

 

 • 3

Prawa użytkownika

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych  –  Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje  o przetwarzaniu  jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania;
 • Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych ewentualnie  uzupełnia  je  w  przypadku,  kiedy  są  niekompletne;
 • Prawo   do   ograniczenia   przetwarzania   –    Administrator   w   przypadku
  zgłosznia   zaprzestaje   dokonywania   operacji    na   danych   osobowych oraz  ich  przechowywania,   dopóki  nie  ustaną  przyczyny  ograniczenia  przetwarzania  danych;
 • Prawo uzyskania kopii danych –  Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane, a w przypadku kolejnego wniosku o wydanie kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii;
 • Prawo usunięcia danych  –   Administrator na żądanie osoby usunie dane,  których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – Administrator wydaje dostarczone dane osobowe  w zakresie w jakim są one przetwarzane  w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego –  osoba,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane u Administratora może  w  każdym  czasie  sprzeciwić  się  przetwarzaniu  jego  danych  osobowych  w  celu  marketingu  bezpośredniego,  bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • Prawo do skargi – osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • Prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,  a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.  Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
 1. dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne;
 2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 3. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • W celu realizacji praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@4home.waw.pl , lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora wskazując zakres swoich żądań.

 

 • 4

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym:
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.
 1. W przypadku realizacji usługi dane będą przechowywane przez okres trwania usługi.
 2. Na podstawie zebranych danych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w lepszym dopasowaniu usługi do oczekiwań klientów. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

 

 • 5

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator analizuje dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego, historię przeglądania Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych. Analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje jednak skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.

Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

 

 • 6

Pliki Cookie i wykorzystywane narzędzia

 1. Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 2. W Serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę Serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną Serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
 3. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików Cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików Cookie.
 4. Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stworzonego Serwisu:
 • Formularz kontaktowy – dokładny wykaz przechowywanych danych z formularza jest następujący:
 1. Imię,
 2. Nazwisko,
 3. Adres lokalu,
 4. Stan lokalu (deweloperski czy nie),
 5. Metraż mieszkania,
 6. Telefon kontaktowy,
 7. Adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże bez podania podstawowych danych tj. imię, nazwisko, stan mieszkania, metraż mieszkania, adres e-mail, nie jest możliwe realizowanie usługi przygotowania oferty;

 • Formularz opinii – Administrator zapewnia klientowi możliwość pozostawienia opinii w Serwisie. Korzystanie z formularza – opinie nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza klient zobowiązany jest do podania nazwy, adresu e-mail oraz treści komentarza;
 • Media społecznościowe – Administrator posiada profile społecznościowe m.in. na portalach Facebook, Instagram oraz TikTok. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Użytkownikiem, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. Zasady panujące na portalach społecznościowych są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z danego portalu społecznościowego wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.
 2. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z obserwowania profilu Administratora w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady danego konta, w tym profilu Administratora. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że żadne treści tworzone przez Administratora nie będą wyświetlane Użytkownikowi. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.
 3. Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.
 4. Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz TikTok. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.
 5. Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.
 6. Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).
 7. Administrator korzysta z funkcji analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google lnc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, usługa ta jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 8. Politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 9. Na zlecenie Administratora firma Google będzie korzystać z uzyskanych informacji w celu analizy sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz Administratora innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.
  1. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z Serwisu oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie firmy Google. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics?source=404&sjid=8047930208460923815-EU#topic=14090456 .

 

 • 7

Logi serwera

 1. Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
 • Publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może być to bezpośrednio komputer użytkownika)
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • Nazwa użytkownika podawana w czasie autoryzacji,
 • Czas nadejścia żądania,
 • Pierwszy wiersz żądania http,
 • Kod odpowiedzi http,
 • Liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony 4 HOME Sp. z o.o. nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Dla zapewnienia najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 • 8

Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator na bieżąco analizuje czy dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na zlecenie Administratora.

 

 • 9

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.
 2. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

 1. W związku z usługami świadczonymi przez Spółkę 4 Home Sp. z o.o. (Administrator) z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 18, KRS: 0000709851, NIP: 5342570192, adres e-mail: biuro@4home.waw.pl , tel. 666 366 946 , Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r.  Nr 119, s.1),  dalej zwane  „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami  przetwarzania  danych.
 2. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest Spółka 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 18, KRS: 0000709851, NIP: 5342570192.
 3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@4home.waw.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym  i  jedynie  w  zakresie,  w  jakim  jest  to  niezbędne  ze  względu  na  wykonywanie  przez  nie  zadania.  Administrator  stosuje  rozwiązania organizacyjne  i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.
 5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich   środków   bezpieczeństwa   w  każdym   przypadku,   gdy  przetwarzają   dane   osobowe.   Administrator  przeprowadza   na   bieżąco  analizę   ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 6. W przypadku kierowania  do Administratora  korespondencji  e-mailowej lub drogą tradycyjną,  dane osobowe zawarte  w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie   w  celu  komunikacji   i  załatwienia  sprawy,   której  dotyczyła   korespondencja   lub   spraw  z  nią   związanych.    Podstawą   prawną    przetwarzania jest  uzasadniony interes  Administratora  ( art. 6 ust. 1 f RODO),  polegający  na prowadzeniu korespondencji  kierowanej  do niego w związku  ze  świadczonymi przez  niego  usługami.    Administrator   przetwarza   jedynie   dane   osobowe   potrzebne   dla   sprawy,    której    dotyczy   korespondencja.    Całość    korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
 7. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy,  której dotyczy kontakt.  W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes  Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.
 8. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.
 9. W  związku  ze  świadczeniem  usług   Administrator   zbiera  dane  osobowe również  podczas  spotkań   w  siedzibie  Spółki,   na  eventach   organizowanych przez  Administratora,  jak  również  podczas  wymiany  wizytówek  służbowych,
  w  celach  związanych  z  nawiązywania i utrzymywania  kontaktów  biznesowych oraz  w  celu  prowadzenia  przez  Administratora marketingu  bezpośredniego  związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez  Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane,  przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.
 10. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe oraz agencjom marketingowym.
 11. Inne ujawnienie danych osobowych  właściwym organom  bądź osobom trzecim,  które zgłoszą żądanie udzielenia  takich informacji,  może  nastąpić  wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 12. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu  względem przetwarzania danych.  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się  na  podstawie zgody  na  ich  przetwarzanie,   dane   przetwarzane są  do momentu jej wycofania.  W przypadku,   gdy przetwarzanie danych osobowych  będzie konieczne do zawarcia  i  wykonania umowy,  dane  będą  przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą usuwane nieodwracalnie lub anonimizowane.
 14. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
 15. Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych  –  Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje  o przetwarzaniu  jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania,
 16. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych ewentualnie  uzupełnia  je  w  przypadku,  kiedy  są  niekompletne,
 17. Prawo   do   ograniczenia   przetwarzania   –    Administrator   w   przypadku   zgłoszenia   zaprzestaje   dokonywania   operacji    na   danych   osobowych oraz  ich  przechowywania,   dopóki  nie  ustaną  przyczyny  ograniczenia  przetwarzania  danych,
 18. Prawo uzyskania kopii danych –  Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane, a w przypadku kolejnego wniosku o wydanie kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii,
 19. Prawo usunięcia danych  –   Administrator na żądanie osoby usunie dane,  których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane,
 20. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Administrator wydaje dostarczone dane osobowe  w zakresie w jakim są one przetwarzane  w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer,
 21. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego –  osoba,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane u Administratora może  w  każdym  czasie  sprzeciwić  się  przetwarzaniu  jego  danych  osobowych  w  celu  marketingu  bezpośredniego,  bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 22. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,
 23. Prawo do skargi – osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
 24. Prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć , co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
 25. Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,  a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.  Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

– dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne,

– została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Wniosek o którym mowa w  ust. 15  pkt  a)  do  k)  można złożyć  w formie pisemnej  na adres: 4 HOME sp. z o.o. Kleszczowa 18 ;ok. 11 02-485 Warszawa. Odpowiedź  zostanie udzielona w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji gdy wniosek został złożony  w formie e-mailowej  i  zażądano przekazania odpowiedzi  w  formie e-mailowej  w terminie 1 miesiąca  od wpłynięcia wniosku. Administrator  ma  prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.